Je privacy is voor Stichting Kerken en Gevangenen (K&G) van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Kerken en Gevangenen doen met informatie die we verzamelen. Wij houden ons in elk geval aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Dit betekent ook dat we:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;

De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie);

Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Een voorbeeld hiervan is dat Het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, verwijzen we naar de uitgebreide privacy verklaring.

of neem dan contact op met ons.